Prohlašuji, že jsem starší 18 let a jsem si vědom(a), že tyto stránky obsahují informace o

tabákových výrobcích a kuřáckých pomůckách, jejichž prodej podléhá omezení podle

zákona č.65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.


Ano       Ne

Zippo benzín 125ml

000002

nové - originálně zabaleno

Zippo benzín v typickém plechovém balení, určený na plnění benzinových zapalovačů.

Obsah: 125ml

Více informací

54 Kčbez DPH
65 Kčs DPH

Více informací

Zippo benzín v typickém plechovém balení, určený na plnění benzinových zapalovačů.

Obsah: 125mlKlasifikace látky nebo směsi podle nařízení ES 1272/2008: Směs je klasifikována jako nebezpečná.

Flam. Liq. 2 H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
Asp. Tox. 1 H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
Skin Irrit. 2 H315 Dráždí kůži.
STOT SE 3 H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
Aquatic Chronic 2 H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také: